Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

VAEKÜLA KOOLI VASTUVÕTMISE JA KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

Alus „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse”  § 27, § 28, § 54 ja § 55 ning    haridus- ja teadusministri 23.12.2010.a määruse nr 76,  haridus- ja teadusministri 19.08.2010.a määrus nr 43  ning Vaeküla Kooli põhimääruse § 7, § 8 ja § 12

1. Vaeküla Kooli võetakse vastu õpilased, kes õpivad lihtsustatud või toimetuleku õppekava alusel.

2. Vaeküla Koolis võib moodustada eraldi klasse

1) lihtsustatud õppel olevatele õpilastele 

2) õpilastele, kes õpivad lihtsustatud õppekava järgi, kuid kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis.

3) põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilastele, kes õpivad lihtsustatud õppekava järgi.

3. Õpilase vastuvõtmise aluseks on nõustamiskomisjoni soovitus.

4. Lisaõppesse võetakse õpilasi, kes on saanud põhikooli lõputunnistuse samal aastal, kuid kes ei ole valmis õpinguid jätkama või tööturule suunduma või kes ei pääsenud soovitud õppeasutusse.

5. Kooli vastuvõtuks tuleb kooli direktorile esitada  avaldus 20. juuniks

6. Erandkorras võetakse avaldusi vastu ka augustikuus ja õppeaasta keskel, kui  klassis ja/või tööõpetuse õppegrupis on vabu õpilaskohti.

7. Õpilase õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas korras sätestatut.

8. Koos avaldusega tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
  2. eelmise kooli direktori kinnitusega väljavõte õpilasraamatust;
  3. 2. – 9. klassi õpilasel eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või eKooli väljavõte jooksva õppeaasta hinnete kohta, kui õpilane võetakse kooli õppeperioodi keskel;
  4. õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
  5. foto õpilaspileti jaoks (3x4 cm);
  6. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri ning oma lapse (sisseastuja) isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri. Originaali esitamise korral kinnitab selle koopia kooli sekretär. Sisseastuja vanem ei pea lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral.

Taotluse vorm on käesoleva korra lisa nr 1

9. Klassi, kus varem riikliku õppekava alusel õppinud õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades seni omandatud haridust.

10. Kool tagab õpilastele eripedagoogilise õppemetoodika rakendamise ja jõukohase õppevara kasutamise.

11. Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

12. Õpilane arvatakse koolist välja:
1) nõustamiskomisjoni või eriarsti otsuse alusel, kui pärast täiendavaid uuringuid on tuvastatud, et õpilasel ei esine hariduslikku erivajadust, mis on aluseks erivajadustega õpilaste klassis õppimiseks;  
2) kui õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse; 3) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses; 4) kui koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama; 5) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane; 6) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane; 7) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus; 8) õpilase surma korral.

13. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades paragrahvis 14 sätestatut.

Lisa 1 Taotlus Vaeküla Kooli astumiseks