Õppetöö

Tunniplaan

Vaeküla Kooli tunniplaan 2018-2019 õa-l

LÕK tunnijaotusplaan

Kirjeldab õppe ajalist korraldust. Selles on esitatud kohustuslike ainete tundide arv klasside kaupa ja tööpraktika päevades.

Kirjeldab õppe ajalist korraldust. Selles on esitatud kohustuslike ainete tundide arv klasside kaupa ja tööpraktika päevades.

Klass

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Emakeel

7

9

8

8

7

6

6

6

6

Inglise keel

       

2

2

2

2

2

Matemaatika

5

5

5

5

5

5

4

5

5

Ajalugu, kodaniku-õpetus

         

1

2

2

1

Loodusõpetus

1

1

2

2

2

4

4

4

4

Muusika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kunst

1

1

1

1

1

1

1

 1

1

Tööõpetus/käsitöö

2

2

2

2

4

4

4

5

7

Kehaline kasvatus ja rütmika

2

3

3

2

2

2

2

2

2

Inimeseõpetus

1

1

1

2

2

2

2

2

1

Loovusõpetus

   

2

2

2

2

2

2

2

Kohustuslik koormus

 20

 23

 25

 25

 28

30

30

32

32