Meie koolist

Põhiväärtused

MOTO, MISSIOON, VÄÄRTUSED

 

Juhindume õppe-kasvatustöös Hiina vanasõnast:

„Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja jätan meelde. Ma teen ja ma mõistan.“

 

MOTO

Pilvede taga on alati päike!

MISSIOON:

Õpilastele soodsate arenguvõimaluste loomine põhihariduse omandamiseks, erivõimete arendamiseks ja kutseõpingute jätkamiseks, tagamaks võimalikult iseseisev toimetulek edaspidises elus ja edukas integreerumine ühiskonda.

VISIOON:

Vaeküla Kool on maakonnas tunnustatud ja hinnatud kool, kus kooli lõpetajad saavad eluks kaasa elukestvaks õppeks vajalikud teadmised, praktilise töö oskused, tervislikud eluviisid ja üldinimlikud väärtushoiakud, kus on õpilase ja õpetaja isiklikku arengut, loovust ja meeskonnatööd väärtustav, oma kutsetööle pühendunud personal ning õppiva organisatsiooni põhimõtetele vastav töökorraldus.