Koolielu

Nõustamine

SOTSIAALPEDAGOOG

Vaeküla Kooli sotsiaalpedagoog on Merje Vask.

Telefon: 518 1499, e-post: merje.vask [at] vaekyla.edu.ee

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

Otsesed töövaldkonnad on:

  • koolikohustuse täitmise jälgimine;
  • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
  • koolivägivallajuhtumite lahendamine;
  • laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
  • kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.

KOOLIPSÜHHOLOOG

Vaeküla Kooli psühholoog on Riina Türkel.

Telefon: 5649 2830, e-post: riina.tyrkel [at] vaekyla.edu.ee

Koolipsühholoog tegeleb õpilaste koolis edasijõudmise toetamisega, lastevanemate nõustamise ja konsulteerimisega ning õpetajate abistamisega laste koolis edasijõudmiseks.

Koolipsühholoog nõustab õpilasi individuaalselt, grupiviisiliselt klassides, õpilasi koos perega, õpilasi koos klassijuhataja või aineõpetajaga.